Buổi 1

Video bài giảng: Phân loại da theo Fitzpatrik00:00
Video bài giảng: Loại da – tình trạng da00:00
Video bài giảng: Cấu trúc da00:00

Buổi 2

Buổi 3

Buổi 4

Buổi 5

Buổi 6 & 7 & 8

Buổi 9 & 10

Buổi 11

Bài thi cuối khóa

Video bài giảng: Soi da
Không tìm thấy tệp đính kèm
Không tìm thấy tệp đính kèm
Alert: Bạn không được phép sao chép nội dung hoặc xem nguồn !!